Wybierz język 
Gość

Regulamin klubu

pliki do pobrania

Regulamin uczestnictwa w treningach

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin uczestnictwa w treningach zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkich członków zrzeszonych w OYAMA Polskiej Federacji Karate, zwanej dalej „Związkiem”.
 2. Niniejszy Regulamin automatycznie obowiązuje wszystkich członków, osoby należące do zrzeszonej jednostki organizacyjnej wymienionej w § 1 w tym m.in.: uczestników zajęć rekreacyjnych lub sportowych, organizatorów zajęć Oyama Karate, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy.

 

II. Warunki przyjęcia na treningi

§ 2

Kandydat do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych Oyama Karate, zwanych dalej „treningami”, zgłasza organizatorowi zajęć, zwanym dalej „organizatorem” chęć swojego udziału w treningach określonej grupy.

§ 3

Kandydat do uczestnictwa w treningach zwany dalej „kandydatem” zostaje zapisany na listę kandydatów przez organizatora. Rodzaj grupy dostosowany jest do wieku, stażu członkowskiego i poziomu zaawansowania kandydata.

§ 4

Kandydat zostaje poinformowany przez upoważnionego przedstawiciela lub pracownika organizatora, o warunkach organizacyjno-finansowych uczestnictwa w treningach oraz rodzaju i charakterze treningów Oyama Karate.

§ 5

Na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych, kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego treningi zwanego dalej „instruktorem” o treści Regulaminu, o organizacji zajęć, oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach Oyama Karate oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach określonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach Związku oraz organizatora. Otrzymuje do wypełnienia deklarację członkowską organizatora oraz deklarację Związku.

 1. Statut, regulaminy i zarządzenia organizatora oraz Związku są dostępne dla wszystkich zainteresowanych u instruktora prowadzącego treningi, w siedzibie organizatora oraz w Biurze Zarządu Związku, w godzinach ich działalności.

§ 6

Kandydat składa deklaracje członkowskie organizatora i Związku, zwanymi dalej „deklaracjami” bezpośrednio w biurze organizatora lub za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.

 

 1. Deklaracje muszą być dokładnie i czytelnie wypełnione i podpisane przez kandydata.
 2. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklaracje musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata.
 3. Do deklaracji organizatora zajęć musi być dołączone aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału w rekreacyjnych zajęciach karate.
 4. Kandydat wpłaca za pośrednictwem organizatora lub instruktora, roczną składkę uczestnika zajęć na rzecz Związku zwaną dalej „składką”.
 5. Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych i wyczynowych Oyama Karate dołącza kartę zdrowia sportowca lub orzeczenie medyczne wydane przez lekarza sportowego, potwierdzające jego dobry stan zdrowia i dopuszczające go do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.
 6. Uczestnik treningów grup zaawansowanych i wyczynowych zobowiązany jest do udziału w okresowych badaniach lekarskich i uaktualniania karty zdrowia sportowca w przychodni medycyny sportowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Związku na wniosek organizatora, może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia pełnej składki w danym roku szkoleniowym.

§ 7

Kandydat zostaje dopuszczony przez organizatora do uczestnictwa w treningach po spełnieniu wymagań określonych w paragrafach §3, §4, §5, §6, oraz §8, §10 i §11 lub §12 tego Regulaminu.

§ 8

Uczestnik treningów zwany dalej „uczestnikiem” jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora i zwalnia Związek z dodatkowego ubezpieczania go od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu uczestnictwa w treningach.

§ 9

Uczestnik powinien być dodatkowo ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia z tytułu udziału w zagranicznych: zawodach sportowych, seminariach szkoleniowych, egzaminach mistrzowskich lub obozach sportowo-szkoleniowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 10

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia składek /opłat za udział w treningach w trybie, terminach i wysokości określonych przez organizatora. Uczestnik opłaca składki za miesiąc niezależnie od ilości treningów w miesiącu, chyba że treningu nie ma z winy organizatora, wtedy może wystepować o zmniejszenie opłaty, jeżeli zajęcia nie zostały odrobione w innym terminie.

 

III. Strój treningowy i ochraniacze

§ 11

Uczestnik treningów grup początkujących, zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju (dres, getry, podkoszulek bawełniany lub karate-gi), klapek, ręcznika i osobistych środków czystości.

§ 12

Uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, zobowiązany jest do posiadania czystego i kompletnego stroju do ćwiczeń - „karate-gi”, klapek, ręcznika i osobistych środków czystości.

§ 13

 1. Na karate-gi mogą być naszyte tylko dwa emblematy:

  a. Na lewej piersi znak graficzny karate Oyama (Wyraz „Poland” pisany dużymi drukowanymi literami, a pod nim dwa hieroglify japońskie o brzmieniu „Oyama”),

  b. Na lewym ramieniu emblemat OYAMA International Karate Federation (symbol graficzny ilustrujący kształt góry w kolorze czerwonym na niebieskim tle /dla posiadaczy stopni uczniowskich/ lub na czarnym tle /dla posiadaczy stopni mistrzowskich/, z białym ostrym szczytem ilustrującym ośnieżenie. Płaszczyzna góry poprzecinana jest ostrymi elementami zwężającymi się od szczytu do lewej krawędzi góry; poniżej szczytu łączy się z tłem. Wewnątrz znaku, na jego tle, opisany jest na okręgu napis w białym kolorze: International Karate Federation. U podstawy góry znajduje się słowo Oyama napisane innym krojem pisma).
   
 2. Wszelkie inne znaki są niedozwolone.
 3. Emblematy, o których mowa w ust.1 a i b tego paragrafu, są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

§ 14

 1. Pas do karate-gi wolno nosić tylko z nadanym stopniem.
 2. Oficjalny wykaz stopni i pasów oraz wymagania szkoleniowo-egzaminacyjne, znajdują się w ogólnodostępnym Informatorze Oyama Karate, będącym załącznikiem do tego Regulaminu.

§ 15

Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest surowo wzbronione.

§ 16

Uczestnik treningów na grupach średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komplet osobistych ochraniaczy oraz ich posiadania i używania w trakcie treningów.

§ 17

W skład obowiązkowego kompletu osobistych ochraniaczy wchodzą: dwa ochraniacze na stopę i goleń, dwa napięstniki, wkładka do ust, chroniąca zęby, w przypadku chłopców i mężczyzn –ochraniacz na genitalia czyli „suspensorium”, a w przypadku dziewcząt i kobiet ochraniacz na klatkę piersiową czyli „hogo”.

§ 18

Uczestnicy treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, którzy ukończyli 14 lat, są zobowiązani do zaopatrzenia się w dwa rodzaje drewnianej broni oraz jej posiadania i używania w trakcie treningów:

a. bo (kija)

b. tonfy (dwóch pałek z trzonkiem)

 

IV. Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i walce sparingowej

§ 19

Uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, który ukończył 14 lat, musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Znać reguły, zasady i przepisy odnoszące się do tych ćwiczeń oraz walki sparingowej zwanej dalej „sparingiem”.

§ 20

Każdy uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, który ukończył 14 lat, bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub w sparingu.

§ 21

Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem.

§ 22

W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu grupy średnio-zaawansowanej lub wyczynowej, który ukończył 14 lat, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatorów, Związku, ich Zarządów, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów,pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków, autoryzowanych i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

§ 23

 1. Na wezwanie instruktora do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet ochraniaczy.
 2. Warunkiem przystąpienia do ćwiczenia z partnerem jest posiadanie kompletu osobistych ochraniaczy.
 3. W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy, lub braku jednej z jego części, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt instruktorowi i ćwiczyć indywidualnie.
 4. Za rozmiar ochraniaczy, ich stan techniczny, niekompletność oraz czystość- pełną odpowiedzialność ponosi ich użytkownik.

§ 24

 1. Warunkiem przystąpienia do sparingów, uczestnika treningu który ukończył 14 lat, jest dodatkowe posiadanie przez niego kasku ochronnego na głowie.
 2. Uczestnik treningu grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, na polecenie instruktora ma obowiązek ubrać na głowę kask ochronny do udziału w sparingu.
 3. W przypadku odmowy ubrania kasku na głowę, uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w sparingu.
 4. Kaski ochronne na głowę powinny znajdować się w dyspozycji instruktora.

§ 25

Każdy uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu.

§ 26

Każdy uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, może w dowolnym momencie przerwać ćwiczenie z partnerem lub sparing.

§ 27

 1. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu, jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien tez pilnie poinformować instruktora lub organizatora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu.

 

V. Etykieta Dojo

§ 28

 1. Etykieta „Dojo” (miejsca treningu) jest zbiorem zasad, regulujących zachowanie się uczestnika w miejscu treningu karate i poza nim. Zawiera przysięgę, zasady etyczne oraz ceremoniał, charakterystyczny dla treningów karate.
 2. Uczestnik treningu jest zobowiązany do przestrzegania etykiety Dojo.
 3. Wejście do Dojo - to nie tylko wejście do budynku, ale także wejście do miejsca, gdzie obowiązuje dyscyplina i idea doskonalenia się w aspekcie psychicznym i fizycznym.
 4. Wchodząc do Dojo należy wykonać ukłon w pozycji stojącej (nogi połączone są piętami, wyprostowane dłonie przy udach, pochylamy głowę w milczeniu).
 5. Następnie należy pozdrowić będących w środku uczestników głośnym okrzykiem „Osu”, przyjmując pozycję zasadniczą „fudo-dachi”.
 6. Ukłony (oddawanie honorów) są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.
 7. Bezpośrednio przed rozpoczęciem treningu, uczestnicy (uczniowie), ustawiają się w szeregi według posiadanych stopni- od prawego, twarzą w kierunku instruktora. W przypadku równych stopni obowiązuje zasada senioratu (decyduje data wcześniejszego zdania egzaminu na stopień kyu/dan, pełniona funkcja lub oczywista różnica wieku pomiędzy uczestnikami).
 8. W trakcie całego treningu, obowiązuje cisza i podporządkowanie uczestników komendom i poleceniom instruktora, prowadzącego trening.
 9. Na komendę „seiza” (usiądźcie) wszyscy siadają, przyklękując najpierw na lewe, a potem na prawe kolano, siadają pośladkami na piętach, a zaciśnięte pięści kładą na pachwinach, ręce mają lekko ugięte w łokciach. Plecy trzymają wyprostowane, kolana rozchylone na szerokość barków.
 10. Prowadzący trening instruktor siada naprzeciw rzędu. Asystent instruktora lub najstarszy stopniem uczeń („Sempai”), w ramach ceremonii, wdaje komendy, rozpoczynające lub kończące trening.
 11. Na komendę „Mokuso” uczestnicy zamykają oczy i spokojnie oddychając, przygotowują się do udziału w treningu. Na komendę „Mokuso-yame” uczestnicy otwierają oczy. Nastepnie podaje komendę: „Shihan, Sensei lub Sempai- ni -rei”(ukłon da instruktora z użyciem tytułu, posiadanego przez instruktora). Wtedy wszyscy kłaniają się instruktorowi, kładąc pięści, kostkami skierowanymi do ziemi, z głośnym okrzykiem „Osu”!
 12. Po ceremonii otwarcia, uczestnicy treningu czekają na polecenie instruktora.
 13. Osoba spóźniona, po wejściu na sale, siada w pozycji „seiza” i czeka na decyzję instruktora. Siadać należy twarzą do ściany przy wejściu.
 14. Do instruktora nie wolno zwracać się po imieniu. W zależności od posiadanego przez niego stopnia, zwracamy się do niego używając odpowiedniego tytułu w języku japońskim.
 15. Instruktor posiadający stopień mistrzowski od 5 dana wzwyż, nosi tytuł „Shihan” (mistrz), od 1 do 4 dana „Sensei” (nauczyciel). Do posiadacza wyższego stopnia uczniowskiego należy zwracać się per „Sempai”.
 16. Rozmawiając z instruktorem lub posiadaczem starszego stopnia należy stać w pozycji zasadniczej („fudo-dachi”). Przed i po każdej rozmowie należy ukłonić się z użyciem słowa „Osu”!
 17. Przed i po każdym wspólnym ćwiczeniu lub walce, należy ukłonić się partnerowi.
 18. W czasie treningu kategorycznie nie wolno opuszczać sali bez zezwolenia instruktora.
 19. Po zakończeniu treningu, wychodząc z sali , należy przepuścić przodem instruktora i posiadaczy starszych stopni. Tą samą zasadę stosuje się w szatni, umywalni i na całym terenie Dojo.
 20. W czasie treningu osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać na terenie Dojo, za wyjątkiem gości zaproszonych przez instruktora.
 21. Nie należy przynosić na trening wartościowych rzeczy. Za pozostawienie ich w szatni, pełne ryzyko i konsekwencje ponosi ich właściciel.
 22. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków dopingujących na terenie Dojo, jest surowo zabronione.

 

VI. Przysięga Dojo

§ 29

 1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia silnego ducha.
 2. Będziemy dążyć do opanowania sztuki karate, aby nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
 3. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych i powstrzymywać się od gwałtowności.
 4. Za wyjątkiem koniecznej obrony zagrożonego życia lub zdrowia, nie będziemy stosować sztuki karate poza Dojo, OSU !

§ 30

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Zarządu Związku.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.

 

 

Uchwalono w Krakowie dnia 2 września 2006 roku.

strzałka do góry
Ładuję stronę ...
 
bokep bokep jepang bokep indo bokep asia porn bokep smp bokep sma bokep smk bokep terbaru bokep milf bokep cina bokep thailand bokep portugal bokep bugis bokep bugis bokep bugis bokep bugis bokep bugis bokep bugis bokep bugis bokep bugis bokep bugis bokep bugis bokep portugal bokep portugal bokep portugal bokep smk bokep smk bokep smk bokep sma bokep sma bokep sma bokep cina bokep cina bokep cina bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep jepang bokep indo bokep indo bokep indo bokep indo bokep indo bokep indo bokep indo bokep indo bokep indo bokep indo bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep bokep